Predmet činnosti

14.12.2 Výroba počítačov a kancelárskych strojov
(písacie stroje, počítacie stroje, elektrické i mechanické, kalkulačky, registračné pokladne,
frankovacie stroje, stroje na počítanie bankoviek, fotokopírovacie prístroje, kancelárske zošívacie
stroje, počítače a zariadenia na spracovanie dát)
19.1.3 Maloobchod a veľkoobchod s elektrickými a elektronickými zariadeniami
s počítačmi, periférnymi jednotkami, s telekomunikačnými prístrojmi, s audio – video
prístrojmi, s elektronickými a elektrickými spotrebičmi pre domácnosť, s osvetľovacími
zariadeniami, s elektroinštalačným materiálom.
19.2.5 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti s elektrickými a elektronickými zariadeniami
19.3.8 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti automatizovaného spracovania dát
23.1.1 Hardvérové poradenstvo - poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa
technického vybavenia
23.1.1.1 Poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa technického vybavenia
23.1.2 Softvérové poradenstvo a dodávka softvéru
23.1.2.1 Poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa programového vybavenia
23.1.2.2 Spracovanie grafických návrhov webových stránok a ich aktualizácia
23.1.2.3 Poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
23.1.3 Služby pri údržbe systémov (softvéru)
23.1.3.1 Poskytovanie pomoci s cieľom udržať softvér v optimálnom funkčnom stave,
poskytovanie odborných služieb súvisiacich s počítačom – obnova systému po havárii
23.1.4 Poradenstvo v oblasti bezpečnosti informačných systémov (antivír, zálohovanie,
prístup)
23.1.6 Služby riadenia a vedenia zariadení na spracovanie údajov:
Správa počítačových sietí
23.1.7 Montáž, oprava a údržba počítačových, dátových a komunikačných sietí
23.1.8 Návrh a optimalizácia informačných technológií
23.1.9 Údržba a oprava mechanických častí počítačov
23.2.1 Spracovanie údajov
23.2.1.1 Spracovanie údajov dodaných zákazníkom, vypracovanie tabuliek, výpočtov a pod. bez
navrhovania špecifického programu
23.2.1.2 Animácia a vizualizácia pomocou výpočtovej technicky
23.2.2 Služby súvisiace s databázami, on-line publikovanie
23.2.2.1 Poskytovanie dát v určitom slede alebo postupnosti, vyhľadávaním alebo
sprístupnením on-line dostupné každému alebo pre obmedzený počet užívateľov,
publikovanie zoznamov a adresárov on-line
23.2.3 Služby súvisiace so zaznamenávaním vstupných údajov
23.2.3.1 Práce spojené so zaznamenávaním údajov dodaných zákazníkom na pásku, disketu
alebo iné médium alebo priamo do systému na spracovanie
23.2.4 Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora
27.2.8 Účtovné poradenstvo
27.4 Vedenie účtovníctva